Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

7480 d04c 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakoloryzacja koloryzacja
3003 2d55 500
Malcolm T. Liepke
Reposted fromrol rol viadestroyed destroyed

January 31 2016

5671 36d9 500

(nie)doskonałe poranki

January 28 2016

5677 343a 500

maksimum hausdorffa

January 24 2016

5681 b29f 500

poranki w socjalistycznej kopenhadze

5684 6b1b 500

cel pal

5695 3612 500

za kreską kreska
aż będę niebieska

January 23 2016

5700 e1bc 500

okres połowicznego rozpadu

5707 483c 500

pieprzę cię, miasto

5712 404c 500

studium świetlne

5718 b340 500

jeden na siedem miliardów
dzień dobry

July 10 2015

5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisiaczek95 misiaczek95
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viakoloryzacja koloryzacja
2884 c291
5241 5fcd
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisiaczek95 misiaczek95
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viafischi fischi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl