Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

4302 8cab 500
Reposted from0 0
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaprzemeksic przemeksic

May 02 2017

tylko Ciebie.

April 16 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaskynetpizza skynetpizza
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viakoloryzacja koloryzacja
4486 c6a8 500

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi
0437 2042 500
Reposted fromszatatan szatatan viaciarka ciarka
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viayouaresonaive youaresonaive
2318 f248 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
5093 8a66 500
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
7587 4afb 500
Reposted fromloleeta loleeta viainsanedreamer insanedreamer

March 25 2017

7480 d04c 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakoloryzacja koloryzacja
3003 2d55 500
Malcolm T. Liepke
Reposted fromrol rol viadestroyed destroyed

January 28 2016

5677 343a 500

maksimum hausdorffa

January 24 2016

5681 b29f 500

poranki w socjalistycznej kopenhadze

July 10 2015

5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisiaczek95 misiaczek95
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl