Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisiaczek95 misiaczek95
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viakoloryzacja koloryzacja
2884 c291
5241 5fcd
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisiaczek95 misiaczek95
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viafischi fischi

July 07 2015

7822 72de
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
9267 8479 500
Reposted fromlouse louse viaszatanista szatanista
6564 25df 500
Tomasz Mann, Pajac
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse
1327 a15e 500
Reposted bydzonysupersymmetryMerrry98
1326 dd6b 500
Reposted bydzony dzony
1325 71fc 500
1320 236f
1319 cdfd 500
1318 2e27 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl