Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

J’entends vibrer ta voix dans tous les bruits du monde.
— Paul Éluard,  Ta bouche aux lèvres d’or n’est pas en moi pour rire  
Reposted fromsmc smc viajestemjeden jestemjeden
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden
Sponsored post
4274 34a3 500
3461 07d8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaeta eta
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszatanista szatanista

August 18 2017

4302 8cab 500
Reposted from0 0
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaeazyi eazyi

May 02 2017

tylko Ciebie.

Reposted bymikrokosmoshormeza

April 16 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaskynetpizza skynetpizza
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viakoloryzacja koloryzacja
4486 c6a8 500

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi
0437 2042 500
Reposted fromszatatan szatatan viaciarka ciarka
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viamilostki milostki
2318 f248 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
5093 8a66 500
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
7587 4afb 500
Reposted fromloleeta loleeta viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...